PRIVACY STATEMENT SODO XPERT BV

The employer and employee are central to us. But privacy also plays a major role in our day-to-day work. We ensure that your data is processed in accordance with the rules of the law (the General Data Protection Regulation, the AVG). That way you can assume that your data is in good hands with us. With this privacy statement we want to take you along to show you what we do with your data, how long we keep it and what your rights are.

What are personal data?

Personal data is all data that can be traced back to a natural person and that is you. For personal data you can think of: your name, address, date of birth, telephone number, e-mail address and biometric data. We obtain this type of data from you when, for example, you fill in a form, send a letter or e-mail, or call us, or send in your CV. When you visit the SODO XPERT BV website, you also provide us with personal data in some cases. For example in the form of an IP address or a cookie. The moment your personal data is shared with SODO XPERT BV by yourself or by a third party, we will process it. The meaning of the term processing is broad and includes, among other things: collecting, storing, consulting, deleting, using and providing data to third parties.

Whose personal data does SODO XPERT BV process?

We may process personal data of all persons with whom we have contact or who visit this website. These include (potential) temporary workers, seconded workers, payroll workers, freelancers and customers of SODO XPERT BV. We also process personal data of contact persons of our (potential) clients, business customers, suppliers. Important: if you, as an organization or company, pass on personal data of your employees to us, you are obliged by applicable law to inform your employees about this. You can give this Privacy Statement to your employees. They know exactly how SODO XPERT BV handles their personal data.

Who is responsible for the processing of your personal data?

The party responsible for processing your personal data is SODO XPERT BV, located at Diepenhorstlaan 2R, Rijswijk. The controller is the person who formally and legally decides whether and, if so, which personal data are processed, for what purpose and in what way.

What does SODO XPERT use your personal data for?

SODO XPERT BV may only process your personal data if we have a legal basis for doing so. The legal bases for processing your personal data are:

 •  your consent. Given permission can be withdrawn at any time;
 •  the processing of your data is necessary for the performance of an agreement;
 •  the processing of your data is necessary to comply with a legal obligation;
  1.  de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaarvan uw gezondheid; en
  1.  de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang SODOXPERT B.V., waarbij uw belang niet prevaleert.

SODO XPERT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectievebedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: In hetalgemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken alsuitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden en werving & selectie,persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere devolgende doeleinden:

  1.  om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor eenfinanciële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
  1.  om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan ente onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
  1.  om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uwbeschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aanéén of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
  1.  om u te bemiddelen naar werk, jou carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige(werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, uin te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te latenverrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen.
  1.  om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluitenen deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
  1.  om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om dezebeter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld hettoezenden van een vacature-alert).
  1.  Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles,audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteiten de bedrijfsveiligheid.\nom de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen vansubsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of hetafdragen van belastingen en sociale premies.\nom wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan deopdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanhet werk te helpen.\nom u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen dieaansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met onsheeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare techniekenhebben verzameld over uw gebruik van de websites/social media/\nom onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website ofonze diensten op te lossen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uwgegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wethierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke gegevens verwerken we met welk doel?

Als jij je bij ons inschrijft of solliciteert, verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

  1.  NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
  1.  Geboortedatum, geboorteplaats
  1.  Geslacht
  1.  Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
  1.  Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)
  1.  Jouw motivatie
  1.  Burgerlijke staat
  1.  Kopie ID Bewijs
  1.  Bankrekeningnummer
  1.  Beschikbaarheid
  1.  Eventuele testgegevens
  1.  Foto of video (op vrijwillige basis)
  1.  BSN (max vier weken)

NB Indien screening van je gegevens aan de orde is zullen we dit alleen doen als dit noodzakelijk isvoor de functie en informeren we jou hierover en over de resultaten.Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken:

  1.  BSN
  1.  Verklaringen omtrent gedrag
  1.  Kopie ID-bewijs, werkvergunning
  1.  Nationaliteit
  1.  Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- enverzuimregistratie
  1.  Ondernemingsgegevens (ZZP)
  1.  Inloggegevens persoonlijke account

Van bedrijven verzamelen we o.a. de volgende persoonsgegevens:

  1.  Contactgegevens (namen en functies) van medewerkers van onze (potentiële) klanten,leveranciers, referenten en overige bedrijven waarmee we een zakelijke relatieonderhouden.
  1.  Inloggegevens ten behoeve van onze bedrijfsportal en plannings- en registratiesystemen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameldhebben en nemen hierbij eventuele wettelijke bewaartermijnen, in acht. Indien je niet voor onswerkt bewaren we je (sollicitatie-)gegevens 1 jaar tenzij je toestemming hebt gegeven nog langeringeschreven te willen zijn. Solliciteer je op een vaste functie bij SODO XPERT B.V. dan bewarenwe je sollicitatiegegevens vier weken tenzij je ons toestemming geeft je gegevens langer temogen bewaren. Na afronding van je dienstverband verwijderen wij je persoonsgegevens na 2jaar. Je kopie ID-bewijs en je loonheffingskorting bewaren we vijf jaar. Bepaaldepersoonsgegevens bijvoorbeeld ten behoeve van claims, audits en fiscale verplichtingen blijvenlanger bewaard. Voor de fiscus is het bijvoorbeeld verplicht om gegevens 7 jaar na afloop van hetdienstverband te bewaren.

Welke rechten heb jij?

We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up to date houdt. Wijzigingen kun je doorgevenvia jouw contactpersoon. Indien je niet wilt dat SODO XPERT B.V. jou persoonlijke informatiestuurt, kun je dit SODO XPERT B.V. laten weten via jouw.

Ook wijzen wij je op je wettelijke rechten waaronder die van inzage en wissing vanpersoonsgegevens. Om hier gebruik van te maken meldt je je bij SODO XPERT B.V.. Naidentificatie – met je ID bewijs – helpen onze medewerkers je graag verder.Als je niet voor ons gewerkt hebt kun je gegevens ook wissen door op de verwijderknop in hetemailbericht dat je van ons ontvangt te klikken.

Welke cookies plaatsen wij?

Op onze website maken we gebruik van cookies met name om deze naar behoren te latenfunctioneren, te laten aansluiten op je voorkeuren en te verbeteren. Op de site kun je onze cookieverklaring lezen en zelf aangeven welke cookies je wenst toe te voegen. Indientoestemming vereist is kun je deze ook verstrekken.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?

SODO XPERT B.V. doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatiggebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe nemen we verschillendeorganisatorische en technische maatregelen. Onze medewerkers , die toegang hebben tot uwpersoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding en hebben slechts toegang tot degegevens die voor de uitoefening van hun functie vereist zijn. Verder nemen we alle maatregelendie nodig zijn om netwerk en middelen up-to-date en veilig te houden en spreken we met onzeleveranciers passende maatregelen af om je data veilig te kunnen verwerken.

Wat te doen bij een datalek?

Mocht het toch voorkomen dat je per ongeluk inzage krijgt in persoonsgegevens die niet voor jebestemd waren (of je kennis krijgt dat dit is gebeurd) meldt dit ons dan direct via deonderstaande contactgegevens.

Wijzigingen?

De tekst van dit privacystatement is van 13 maart 2021. Eventuele nieuwe versies worden op onzewebsite gepubliceerd.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop SODO XPERT B.V. omgaatmet jouw persoonsgegevens neem dan contact op met je contactpersoon. Ook kun je altijd eenklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door SODO XPERT dan kun jedaarover ook altijd contact met hem opnemen via SODO.XPERT@GMAIL.COM

Vertalen